Vann er kilden til liv viagra mennesket trenger vann cialis

Åpent kun for innbyggere i Modum kommune


På bakgrunn av at en ser at flere utenbygds innbyggere benytter Furumo svømmehall til tross for at det har vært opplyst om at svømmehallen kun er åpnet for kommunens egne innbyggere, har kommuneoverlegen i dag fattet et rettskraftig hastevedtak som tydeliggjør denne bestemmelsen.
Det innebærer at ingen fra andre kommuner, selv om de er på besøk hos innbyggere i Modum, har lov til å benytte svømmehallen.

HASTEVEDTAK ETTER SMITTEVERNLOVEN § 4-1:
Stenging av Furumo svømmehall for personer hjemmehørende i andre kommuner. Svømmehallen er kun åpen for innbyggere i Modum f.o.m 26.02.21 t.o.m. 05.04.21.

Vedtak

Smittesituasjonen nasjonalt og lokalt er uforutsigbar, og det er igjen en stigende smittetrend nasjonalt. Regjeringen har fortsatt strenge nasjonale smitteverntiltak på grunn av den usikre smittesituasjonen som innebærer at smittetall kan raskt endre seg. På bakgrunn av dette og for å forhindre spredning i størst mulig grad og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester så treffer kommuneoverlegen i Modum følgende vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte ledd, jf. § 4-1 første ledd, bokstav a og b:

  1. Stenging av Furumo svømmehall for personer hjemmehørende i andre kommuner. Svømmehallen er kun åpen for innbyggere i Modum f.o.m 26.02.21-05.04.21.

Bakgrunn

De nasjonale smitteverntiltakene har tydelige anbefalinger om at kontakt over kommunegrenser bør begrenses når det gjelder innendørs fritidsaktiviteter. Regjeringen anbefaler at fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år som samler deltakere fra forskjellige kommuner bør utsettes eller avlyses. Svømmehallene i omliggende kommuner er enten stengt, eller har kun tilbud til egne innbyggere.

Vurdering

Modum kommune hadde rett før jul en kraftig smittebølge, som var veldig arbeidskrevende for personell i kommunen som arbeider med TISK-strategien ( testing, isolering, smittesporing og karantenesetting), og kommunen hadde i samme periode et utbrudd ved Modumheimen som har vært en stor belastning for ansatte og beboere. Kriseledelsen i Modum følger anbefalingene fra regjeringen og iverksetter ytterligere nødvendige tiltak for å forebygge nye smitteutbrudd.

Smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a) sier: Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta forbud mot møter og sammenkomster eller andre påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet.

Bestemmelsens bokstav b sier at kommunestyret kan vedta «stenging av virksomheter som samler flere mennesker, for eksempel; barnehager, skoler, svømmehaller, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser- eller begrensninger i aktiviteter der».

§ 4-1 femte ledd: I hastesaker kan kommuneoverlegen utøve den myndighet kommunestyret har etter denne paragrafen.

Koronasmitte ble definert som allmennfarlig smittsom sykdom ved forskriftsendring av 31. januar       (forskrift om allmennfarlig sykdom)

 

Dette vedtaket kan påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak. En klage må fremsettes skriftlig og undertegnes av klager. I klagen bør det fremgå hvilket vedtak som påklages, den endring som ønskes og begrunnelse for klage, jfr forvaltningslovens §§ 28-34. Klagen sendes til Kommuneoverlegen i Modum. Kommuneoverlegen gjennomgår saken på nytt. Dersom vedtaket ikke omgjøres, vil klagen bli oversendt til Fylkesmannen i Viken for endelig behandling, jfr smittevernlovens § 8-3.

Webløsningen er utviklet av Tomas Ruud | Sideadministrasjon